Regulamin rozdania

REGULAMIN ROZDANIA


z dnia 01 kwietnia 2021 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem rozdania na platformie Facebook/Instagram (zwanym dalej: „Konkursem”) jest K&T FASHION Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie, ul. Sandomierska 15, 27 – 530 Ożarów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468493, NIP: 8631698959, REGON: 260706030.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/vezzipl / https://www.instagram.com/vezzi.pl (zwaną dalej: „Fanpage”)
5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie www.facebook.pl / www.vezzi.pl, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, która najpóźniej w dniu wzięcia udziału w Konkursie ukończyła 13 rok życia,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody oraz w pełni je akceptuje,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Instagram,
e) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego instagram, posiadającym aktywne konto.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich krewni lub powinowaci.

§ 3 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4 Klauzule odpowiedzialności

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook/Instagram. Facebook/Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook/Instagram.
2. Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia z odpowiedzialności serwis Facebook/Instagram w zakresie wszelkich roszczeń dotyczących Konkursu.
3. Organizator korzysta z serwisu Facebook/Instagram jako platformy do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

§ 5 Nagroda

1. W konkursie przewidziano DWIE NAGRODY dla dwóch osób na Facebooku/Instagramie wyłonionych w sposób wskazany w § 8.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie voucher, do wykorzystania na stronie internetowej https://www.vezzi.pl/                                                                                             3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook/Instagram, na profilu marki VEZZI
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6 Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook/Instagram na profilu marki VEZZI pod                                  adresem https://pl-pl.facebook.com/vezzipl/ / https://www.instagram.com/vezzi.pl/
2. Konkurs trwa od dnia 01 kwietnia 2021 godz.12.00 do 4 kwietnia 2021 godz. 23.59

§ 7 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie zawarte w poście.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu społecznościowym Facebook/Instagram na profilu marki VEZZI pod adresem i https://pl-pl.facebook.com/vezzipl/ / https://www.instagram.com/vezzi.pl/

§ 8 Warunki i uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przeniesienie praw autorskich zgłoszonego sloganu reklamowego.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://pl-pl.facebook.com/vezzipl/ / https://www.instagram.com/vezzi.pl/.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest złożenie zamówienia na stronie internetowej https://www.vezzi.pl/, które umożliwi użycie vouchera, do 11 kwietnia 2021 roku.
8. Przekroczenie dopuszczalnego czasu na złożenie zamówienia powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 9 Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagrama,
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich,
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama.

§ 10 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora,
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 11 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku/Instagramie z dnia 1 kwietnia 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 do dnia 04 kwietnia 2021.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.vezzi.pl.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.vezzi.pl